REGULAMIN

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

WWW.LASERTECHNIK.PL

 

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

VII. Własność intelektualna

VIII. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Strona internetowa działająca pod adresemwww.lasertechnik.plprowadzona jest przez DK LASERTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000385579, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Kornela Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków, NIP: 6783131453, REGON: 121525312, adres poczty elektronicznej (e-mail):biuro@lasertechnik.pl,  tel.: +48 12 684 24 11

2. Strona www.lasertechnik.pldziała na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.lasertechnik.pl,zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.lasertechnik.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II. DEFINICJE

 

1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowejwww.lasertechnik.plumożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny nastronie internetowejwww.lasertechnik.plumożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Usługobiorcy.

3. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłempodanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy.

4. REGULAMIN - niniejszy regulamin strony internetowej.

5. USŁUGODAWCA –DK LASERTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kornela Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków, NIP:6783131453, REGON: 121525312.

6. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

7. USŁUGAELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowejwww.lasertechnik.pl

8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

 

III. RODZAJIZAKRESUSŁUGELEKTRONICZNYCH

 

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem strony internetowej korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a) korzystanie z Formularza Kontaktowego,

b) prowadzenie Konta

c) korzystanie z Newslettera,

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jestnieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

b) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.

c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).

b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@lasertechnik.pl

c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@lasertechnik.pl

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.lasertechnik.plkorzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością DK LASERTECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kornela Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków, NIP:6783131453, REGON: 121525312. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości stronywww.lasertechnik.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.lasertechnik.plstanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Umowy zawierane za pośrednictwem strony internetowej zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN

+48 12 684 24 11

  1. pl
  2. en

 biuro@lasertechnik.pl

+48 12 684 24 11

2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone

KONTAKT

O NAS

GALERIA

USŁUGI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZASTOSOWANIA

PRODUKTY

START

DK Lasertechnik sp. z o. o.

ul. Siwka 25

31-588 Kraków

REGULAMIN